Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti preLoved s.r.o.
se sídlem Renoirova 592/11, 152 00 Praha 5
identifikační číslo 09745203
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341688
pro pronájem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.preloved.cz

 
 
  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti preLoved s.r.o., se sídlem Renoirova 592/11, 152 00 Praha 5, IČO: 09745203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341688 (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“) vzájemná práva a povinnosti smluvní stran vzniklé na základě smlouvy o nájmu (dále jen „nájemní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného povolání (dále jen „nájemce“) prostřednictvím internetového obchodu pronajímatele provozovaném na webové stránce umístěné na internetové adrese www.preloved.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v nájemní smlouvě. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obchodní podmínky a nájemní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Pronajímatel je oprávněn měnit či doplňovat znění obchodních podmínek, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích obchodních podmínek.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
2.1 Nájemce může na základě předchozí registrace na webové stránce pronajímatele přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednávku zboží nelze provést bez předchozí registrace nájemce do uživatelského rozhraní.

2.2. Nájemce je povinen při objednávání zboží a při registraci uživatelského účtu uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nájemce povinen aktualizovat při jakékoli jejich změně. Údaje uvedené nájemcem při objednávání na webové stránce a v uživatelském účtu nájemce jsou pronajímatelem považovány za správné.

2.3. Uživatelský účet nájemce je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů k jeho uživatelskému účtu.

2.4.2 Pronajímatel je oprávněn zrušit uživatelský účet nájemce, a to zejména v případech, kdy nájemce svůj uživatelský účet po delší dobu nevyužívá nebo v případě, kdy nájemce poruší své povinnosti z nájemní smlouvy včetně povinností dle těchto obchodních podmínek. 
3. UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
 
3.1. Veškeré nabídky zboží umístěné na webové stránce obchodu jsou informativního charakteru a pronajímatel není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít nájemní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 o. z. se nepoužije.

3.2. Webová stránka obsahuje veškeré informace o zboží, včetně uvedení cen zboží a jeho vlastností. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uveřejněny na webové stránce.

3.3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a tyto informace platí v případě doručování zboží na území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní nájemce objednávkový formulář na webové stránce pronajímatele, který obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží, jeho velikosti a množství;
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně měsíčního poplatku (dále jen „nájemné“),
(dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5. Před odesláním objednávky pronajímateli je nájemci umožněno zkontrolovat a změnit veškeré zadané údaje. Objednávku nájemce odešle kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ Po odeslání jsou veškeré údaje zadané v objednávce pronajímatelem považovány za správné. Pronajímatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí nájemci obdržení objednávky elektronickou poštou na adresu nájemce zadanou v rámci uživatelského účtu či v objednávce. Zasláním potvrzení o obdržení objednávky na elektronickou adresu nájemce dochází k akceptaci objednávky a mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká smluvní vztah a nájemci po uhrazení nájemného za první měsíc vzniká právo na dočasné užívání zboží.

3.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně pronajímatele při uvedení nájemného v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není pronajímatel povinen dodat nájemci zboží za tuto zcela zjevně chybně uvedenou částku. Pronajímatel informuje nájemce o chybě bez zbytečného odkladu a zašle nájemci elektronickou poštou na adresu nájemce zadanou v rámci uživatelského účtu nebo uvedenou v objednávce pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření nájemní smlouvy a nájemní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí nájemcem na elektronickou adresu pronajímatele.

3.7. Pronajímatel je oprávněn v závislosti na charakteru a rozsahu objednávky požádat nájemce o dodatečné potvrzení objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, písemně).

3.8. Nájemce souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání nájemní smlouvy, přičemž náklady vzniklé nájemci v souvislosti s použitím těchto prostředků při uzavírání smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si nájemce hradí sám.
 
4. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
4.1. Nájemné a případné náklady spojené s dodáním zboží dle nájemní smlouvy může nájemce pronajímateli uhradit následujícími způsoby:
4.1.1. bezhotovostně převodem na účet pronajímatele uvedený v potvrzení o přijetí objednávky nájemci;
4.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
4.1.3. bezhotovostně platební kartou.
 
4.2. Společně s nájemným je nájemce povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 
4.3. V případě bezhotovostní platby je nájemné za první měsíc splatné do 3 dnů od uzavření nájemní smlouvy a následně každý kalendářní měsíc ke dni, který se číselně shoduje se dnem doručení zboží nájemci, a to po dobu, kdy má nájemce příslušné zboží ve své dispozici. Pronajímatel zasílá nájemci výzvu k úhradě nájemného vždy pět dní před splatností nájemného, a to elektronickou poštou na adresu dle uživatelského účtu nájemce. V případě bezhotovostní platby je nájemce povinen hradit nájemné společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek nájemce uhradit měsíční nájemné je splněn okamžikem připsání celé částky na účet pronajímatele.
 
4.4. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platebního systému nebo platební kartou je nájemné splatné ihned při provedení objednávky a následně každý kalendářní měsíc ke dni, který se číselně shoduje se dnem doručení zboží nájemci, a to po dobu, kdy má nájemce příslušné zboží ve své dispozici. Pronajímatel zasílá nájemci výzvu k úhradě nájemného vždy pět dní před splatností nájemného, a to elektronickou poštou na adresu dle uživatelského účtu nájemce. Závazek nájemce uhradit měsíční nájemné je splněn okamžikem připsání celé částky na účet pronajímatele.

4.5. V případě, neuhrazení nájemného do data splatnosti je nájemce povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, vrátit zboží pronajímateli. Pronajímatel má právo na úhradu poměrné části nájemného, a to do doby, kdy mu bude zboží nájemcem vráceno.

4.6. Případné slevy zboží poskytnuté pronajímatelem nájemci nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Pronajímatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě nájemní smlouvy, kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad vystaví pronajímatel nájemci kupujícímu po uhrazení nájemného a zašle jej v elektronické podobě na adresu nájemce.

4.8. Pronajímatel se zavazuje odeslat zboží nájemci v nejbližším možném termínu po uhrazení nájemného za první měsíc.

4.9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce nájemce a v potvrzení objednávky pronajímatelem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku nájemce, nese nájemce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.10. Je-li pronajímatel podle nájemní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené nájemcem v objednávce, je nájemce povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně nájemce nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.11. Při převzetí zboží od přepravce je nájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nájemce zásilku od přepravce převzít.

4.12. Nájemce nabývá právo k dočasnému užívání zboží jeho převzetím.

4.13. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na nájemce okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl nájemce povinnost zboží převzít, ale v rozporu s nájemní smlouvou tak neučinil.
 
5. ODSTOUPENÍ OD NÁJEMNÍ SMLOUVY
 
 5.1. Nájemce má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 o.z. odstoupit od nájemní smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být pronajímateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od nájemní smlouvy může nájemce využít formulář dostupný v rámci jeho uživatelského účtu. Odstoupení od nájemní smlouvy může nájemce pronajímateli zaslat na adresu sídla či na adresu elektronické pošty pronajímatele.

5.2. V případě odstoupení od nájemní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se nájemní smlouvy od počátku ruší. Zboží musí být nájemcem vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od doručení odstoupení od nájemní smlouvy pronajímateli. Odstoupí-li nájemce od nájemní smlouvy, nese nájemce náklady spojené s navrácením zboží pronajímateli.

5.3. V případě odstoupení od nájemní smlouvy nájemcem je nájemce povinen uhradit poměrnou část sjednaného nájemného až do okamžiku vrácení zboží pronajímateli.

5.4. V případě odstoupení od nájemní smlouvy vrátí pronajímatel nájemci poměrnou část nájemného do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží pronajímateli, a to stejným způsobem, jakým je pronajímatel od nájemce přijal. Pronajímatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté nájemcem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím nájemce bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li nájemce od smlouvy pronajímatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky nájemci dříve, než mu nájemce vrátí zboží nebo prokáže, že zboží pronajímateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je pronajímatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku nájemce na vrácení poměrné části nájemného.

5.6. V případech, kdy má nájemce v souladu s ust. § 1829 odst. 1 o.z. právo od nájemní smlouvy odstoupit, je pronajímatel také oprávněn kdykoli od nájemní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží nájemcem. V takovém případě vrátí pronajímatel nájemci zaplacené nájemné bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený nájemcem.
 
6. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE A PRONAJÍMATELE
 
6.1. Pronajímatel odpovídá nájemci, že zboží při převzetí:
6.1.1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které pronajímatel popsal nebo které nájemce očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
6.1.2. zboží se hodí k účelu, které pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
6.1.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
6.1.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
6.2. Nájemce je povinen užívat poskytnuté zboží jako řádný hospodář k obvyklému účelu, tzn. že nájemce je mimo jiné povinen předcházet jakémukoli poškození zboží. Nájemce je povinen provádět běžnou údržbu zboží, a to v souladu s pokyny pronajímatele uvedenými na jeho webových stránkách, především je nájemce povinen zboží prát v souladu s pokyny pronajímatele či výrobce a průběžně odstraňovat skvrny dle vhodných a doporučených postupů.

6.3. Nájemce není oprávněn provádět nebo nechat provést jakékoli úpravy či opravy pronajatého zboží nebo pronajaté zboží zaměnit s jiným a není oprávněn odstraňovat jakékoli štítky označující zboží (štítek výrobce, prací symboly, štítek pronajímatele). V případě provedení jakýchkoli změn zboží, odpovídá nájemce pronajímateli za způsobenou škodu.

6.4. V případě jakéhokoli poškození zboží je nájemce povinen o tomto bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele a společně se dohodnout na dalším postupu. Při poškození zboží je nájemce povinen nahradit pronajímateli způsobenou škodu. Nájemce bere na vědomí, že primárně je ze strany pronajímatele usilováno o opravu zboží ve spolupráci a dle ceníků výrobce, přičemž nájemce je v takovém případě povinen nahradit náklady pronajímatele na opravu. Není-li oprava ze strany výrobce možná nebo ekonomicky vhodná, je nájemce povinen uhradit zbytkovou cenu zboží s ohledem na jeho stav při uzavření nájemní smlouvy.

6.5. Nájemce není oprávněn poskytnout pronajaté zboží k užívání třetí osobě. Pokud bude zboží nájemcem poskytnuto jakékoli třetí osobě, odpovídá nájemce za jakékoli poškození nebo ztrátu způsobenou třetí osobou jako by zboží sám užíval. 

6.6. Při skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajímateli veškeré zboží, a to v takovém stavu, v jakém bylo v době, kdy jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. 
 
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
7.1. Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) o. z.

7.2. Nájemci může být doručováno na elektronickou adresu nájemce uvedenou v rámci jeho uživatelského účtu nebo v rámci objednávky.

7.3. Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 o. z.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
 
8.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z nájemní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi pronajímatelem a nájemcem z nájemní smlouvy.

8.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.3. Pronajímatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
9.1. Svou informační povinnost vůči nájemci ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů nájemce pro účely plnění nájemní smlouvy, pro účely jednání o nájemní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností pronajímatele plní pronajímatel prostřednictví zvláštního dokumentu.
 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
10.1. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem. Volbou práva podle předchozí věty není nájemce, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ust. čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Všechna práva k webovým stránkám pronajímatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pronajímateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu pronajímatele.

10.3. Pronajímatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Nájemce nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku a užívat webovou stránku nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Nesplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.5. Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 
V Praze dne 12. 10. 2021
www.preloved.cz
preLoved s.r.o.
Renoirova 592/11
152 00 Praha
IČO: 09745203
DIČ: CZ09745203
preLoved s.r.o.
Renoirova 592/11
152 00 Praha
IČO: 09745203
DIČ: CZ09745203
© www.preloved.cz 2024 realizace 3Nicom